Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Horváth István Károly Latin Nyelvi és Ókortudományi Verseny 2020-2021

Horváth István Károly Ókortudományi és
Latin Nyelvi Verseny
SZTE BTK Klasszika-Filológia
és Neolatin Tanszék


VERSENYKIÍRÁS
2 0 2 0 – 2 0 2 1


A Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke a 2020–2021-es tanévben
is meghirdeti a Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Versenyt valamennyi ma-
gyarországi középiskola, továbbá a határon túli magyarság ókortudomány iránt érdeklődő tanulói
számára.

Időpontok:
A verseny a hagyományoknak megfelelően háromfordulós – a kiírásban megtalálják a járvány-
helyzettel kapcsolatos változásokat. Az első forduló 2020. november 20-án 10 órai, a második
2021. január 14-én 10 órai, a harmadik, egyben döntő forduló pedig 2021. március 20-án 11 órai
kezdettel kerül megrendezésre. Az első és a második forduló lebonyolítására a tervek szerint az
iskolákban, a harmadik fordulóra pedig a Szegedi Tudományegyetemen kerül sor.


Kategóriák
Két kategóriában indíthatók diákok, az alábbiak szerint:


I. kategória II. kategória
Nyolcosztályos gimnázium 5-6-7-8-9. osztály 10-11-12. osztály
Hatosztályos gimnázium 7-8-9. osztály 10-11-12. osztály
Négyosztályos gimnázium 9-10. osztály 11-12. osztály
Az első kategóriában elvárt nyelvtani ismeretek: lényegében a gimnáziumi elsős latin nyelvkönyv
nyelvtani anyaga (I-V. decl.; valamennyi activ igealak, a passiv alakok közül csak az imperfecta
actio; imperativus; vocativus; locativus; névmások (qui-quae-quod, is-ea-id, ille-illa-illud, hic-
haec-hoc, személyes névmások, visszaható névmás, birtokos névmások); melléknevek; mellék-
névfokozás; adverbiumok; az első húsz számnév).
A második kategóriában elvárt nyelvtani ismeretek: lényegében a teljes latin nyelvtani anyag, a
gimnáziumok I-II. osztályos latin nyelvkönyve alapján: (Teljes alaktan; coniugatio periphrastica;
participialis szerkezetek: abl. abs., part. coniunctum; gerundium-gerundivum; infinitivusos szer-
kezetek: acc. c. inf., nom. c. inf.; consecutio temporum; coniunctivus önálló használata; esettan:
acc. loci, Graecus; gen. partitivus, obiectivus-subiectivus, qualitatis, memoriae, dativus possessi-
vus, ethicus, auctoris, finalis; abl. loci, separationis, rei efficientis, auctoris, causae, comparatio-
nis, instrumenti, modi, qualitatis, limitationis, temporis).
Feladatok
Az első fordulóban: mindkét kategóriában kultúrtörténeti teszt kitöltése (75 perc)
A második fordulóban: mindkét kategóriában fordítás szótár segítségével (120 perc)
A harmadik fordulóban: mindkét kategóriában nyelvtani teszt kitöltése (75 perc)


Az első forduló feladatai: Műveltségi feladatlap kitöltése, melyek komplex formában mérik a
versenyzők ókori kultúrával kapcsolatos ismereteit a megadott témakörökre koncentrálva. Az
idei évben is követjük az elmúlt években sikerrel alkalmazott gyakorlatot: a műveltségi teszt te-
matikai szűkítését, amely az adott ókortudományi témában a puszta tankönyvi anyaghoz képest
többlet ismereteket is magába foglaló, s ezáltal izgalmasabb és elmélyültebb készülést tesz lehe-
tővé.


A 2020–2021-es versenyévadban két témakört jelöltünk ki a görög-római kultúrtörténet (törté-
nelem, irodalom, képzőművészet, vallás, mitológia stb.) területén belül: a római köztársaságkor
történetét, valamint az istenek születésével kapcsolatos mítoszokat.
Támogatandó a felkészülést, október 15-ig feltöltjük honlapunk azokat az anyagokat PDF-formá-
tumban, melyek alapos áttanulmányozása a sikeresen megírt műveltségi teszt záloga. Az anyagok
a következő linken lesznek elérhetők: http://klasszika.hu/2020-21-es-hik.
A második forduló feladatai: mindkét kategória esetében hagyományos fordítási feladat (az ön-
álló munka elvárt, de bármilyen segédeszköz: szótár, nyelvtankönyv használható), ahol a szöve-
gek nyelvi-grammatikai szintje megfelel a versenykiírásban elvárt ismereteknek.
A harmadik, döntő forduló feladatai: hagyományos nyelvtani teszt kitöltése (szótár nem hasz-
nálhat

ó) az adott kategóriában a versenykiírásban megadott nyelvtani ismeretek felhasználásá-
val.
(Korábbi versenyfeladatok gyakorlás, tájékozódás céljából letölthetők honlapunkról!)
Nevezési feltételek, a verseny menete
Az első fordulóba bármennyi diák nevezhető. Nevezni kizárólag hivatalos iskolai email-címről
küldött elektronikus levélben lehet a word dokumentumként melléklet nevezési lap kitöltésével
és visszaküldésével. (Kérjük, hogy a nevezési lapot ne szkennelve, hanem word dokumentum-
ként küldjék vissza!)
Feltüntetendő továbbá a szaktanár(ok) e-mail-címe! A címek azért különösen fontosak, mert a
továbbiakban kizárólag ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot a nevező intézményekkel.
A terv szerint, amennyiben nem áll be jelentős változás a járványhelyzetben, az első és a második
forduló feladatlapjait a szokásoknak megfelelően a verseny előtt néhány nappal elektronikus
úton juttatjuk el az iskolákba, s ott kell őket a megfelelő példányszámban sokszorosítani. Kérjük,
ha az iskola az aktuális fordulót megelőző kedden délig nem kapja meg a feladatlapokat, sürgősen
jelezzék Gellérfi Gergőnek a következő e-mail címen: hikverseny@gmail.com, vagy telefonszá-
mon: +36307992219.


Az iskolák tömeges bezárása esetén, melyre remélhetőleg nem kerül sor, a lebonyolítást a szük-
séges mértékben módosítjuk, de a versenyévadot minden körülmények között megtartjuk.
Az 1. fordulóban lehetőséget biztosítunk a versenyfeladatok pótlólagos megírására abban a jár-
ványügyileg indokolt esetben, ha egy résztvevő diák, esetleg egy teljes osztály karanténba kerül,
vagy átmenetileg bezárják az adott iskolát. Az eredetivel azonos nehézségű, de attól eltérő pót-
feladatlap megírására december 3-án 10 órától van lehetőség.

Az első forduló feladatainak javítását a megírás után kiküldött megoldókulcs alapján a szaktaná-
rok végzik el. Az első fordulóból mindkét kategóriában továbbküldhető mindazon diákok dolgo-
zata, akik a szaktanári értékelés szerint az elérhető pontok legalább 30%-át megszerezték, s azok
a diákok jutnak tovább a középdöntőbe, akik a kontrolljavítást követően a maximálisan elérhető
pontok legalább 40%-át elérik. A továbbküldési határidő november 30. – a továbbjutásról még
karácsony előtt értesítést küldünk. A december 3-án megírt pótfeladatlapok továbbküldési ha-
tárideje december 8.
A második fordulóban a diákok az első fordulóhoz hasonlóan az iskolákban írják meg a fordítási
feladatot, ezt követően viszont a szervezők, és nem a szaktanárok végzik el a javítást. Pontszám-
korlátozás nélkül továbbküldhető minden iskolából mindkét kategóriából a legjobbnak ítélt dol-
gozat, továbbá mindazon dolgozatok, melyek a szaktanárok előzetes értékelése szerint elérik a
30 százalékot. A továbbküldési határidő január 20. – a döntőbe jutásról március 1-ig értesítést
küldünk.


A második fordulót követően kialakuló részeredménybe minden iskolából mindkét kategóriából
bekerül a legjobb dolgozat (százalékos eredménytől függetlenül), s minden további dolgozat,
mely a II. fordulóban elérte a 40 százalékot a szervezők értékelése alapján. A döntőbe mindkét
kategóriából az első és a második fordulók összesített pontszáma alapján a legjobbnak bizonyuló
50–50 diák jut be, ahol a végső sorrend a döntőben írandó nyelvtani teszt eredményeit is figye-
lembe véve jön létre. A végeredmény tehát a tervek szerint három, a nyelvtani tudást, fordítási
készséget és a kultúrtörténeti ismereteket mérő forduló pontszámait összesítve alakul ki.


Kapcsolattartás:

A nevezéseket a megadott linkről (http://www.klasszika.hu/hik-verseny) letölt-
hető, illetve mellékletként csatolt nevezési lapon, e-mailben csatolt Word-dokumentumként
(NEM scannelve!) küldjék el az alábbi címre:
hikverseny@gmail.com
Nevezési határidő: 2020. október 22. csütörtök


Díjazás:

A döntőbe jutott valamennyi diák emléklapot kap, az egyes kategóriák legjobbjai könyv-
jutalomban részesülnek. Emellett a második kategória első helyezettje egy évig, a második-har-
madik helyezett pedig fél évig dékáni tandíjmentességben részesül, amennyiben a Szegedi Egye-
tem Ókori nyelvek és kultúrák alapszakára vagy az osztatlan tanárképzésben latinnal párosított
szakra jelentkezik, és nem jut be államilag finanszírozott képzésre.
Szeged, 2020. október 8.
 

Események

Hasznos linkek